Over Montforum

Stichting Montforum is een onafhankelijke, maatschappelijk georiënteerde organisatie met als werkterrein het totale grond gebied van de gemeente Montfoort. Montforum wil nuttig zijn voor de plaatselijke gemeenschap door het ontwikkelen van plannen en het bespreekbaar maken van knelpunten.

Montforum initieert plaatselijke projecten die worden getoetst op financiële, technische en wettelijke haalbaarheid. Hiervoor zijn gesprekken met overheden en particuliere belanghebbenden een cruciaal onderdeel.

De stichting Montforum streeft daarbij naar een maximaal draagvlak binnen de gemeenschap. Na afronding van de ontwerpfase wordt het project, en daarmee de verantwoordelijkheid voor de uitvoering, uit handen gegeven
aan derden.  

De uitvoering is veelal afhankelijk van de gemeente en/of particuliere belanghebbenden.De ontwikkelde projecten worden aan een zo breed mogelijk publiek bekend gemaakt en bediscussieerd door middel van openbare bijeenkomsten, waarvoor uiteraard ook  de lokale overheid en de pers wordt uitgenodigd.

Overige aandachtspunten binnen Montforum 
Naast de uitgewerkte projecten zijn er knelpunten die wel intern  zijn besproken, maar nog verdere uitwerking behoeven zoals: 

1. Middenstand.  
In deze tijd van online boodschappen doen hebben de fysieke winkels het niet makkelijk. Montforum heeft al eens een openbare bijeenkomst gehouden waar specialisten een andere kijk op deze problematiek gaven. 

De formule ‘Citymarketing’ geeft wel handvatten, maar is zeker  niet dé oplossing. Een vervolg op deze discussie is dan ook  onze suggestie.

2. Auto’s in de binnenstad. 
Dit onderwerp komt steeds weer terug op de agenda’s van  diverse organisaties. Ook in Montforum is hierover nog geen consensus bereikt. Het is vaak tegenstelling tussen commerciële versus milieubelangen. De navolgende vraagstellingen zijn dan  ook gelegitimeerd:

• Is het nog wel van deze tijd om fijnstof te tolereren in
de binnenstad?
• Moeten de belangen van de middenstand prevaleren?  Een debat met wetenschappelijk onderbouwde uitgangspunten kan wellicht uitkomst bieden.

3. Begaanbaarheid voetgangers
Zeker voor ouderen is de binnenstad zeer “looponvriendelijk”.  Dit heeft te maken met de smalle stoepen, autoverkeer en de vele obstakels. Ook is het kleine Bospad is al jaren een voortdurende ergernis voor voetgangers omdat ook fietsers en brommers van dit voetpad gebruik maken. Voorstellen vanuit Montforum zijn tot op heden nog niet gehonoreerd door de lokale overheid.